Merkonomin palkka ja työ

Merkonomin bruttopalkka on suunnilleen 2400 euroa / kk. Bruttopalkkaan saattavat vaikuttaa jotkin seikat, kuten mm. ammattitaito työtehtävissä, työkokemus sekä lisäksi kaupunki jossa yritys on. Kuten monessa muussakin ammatissa, myös merkonomin työssä palkkahaitari on suuri, palkka voi olla kokeneella ja osaavalla merkonomilla jopa useita tuhansia euroja kuukaudessa.

Merkonomi toimii yleensäkin kaikilla kaupan ja teollisuuden alueilla kaupallisissa ja liiketaloudellisissa tehtävissä. Tyypillisiä merkonomin tehtäviä ovat markkinointi- ja myyntitehtävät, taloushallinnon työt, informaatioon liittyvät tehtävät, vakuutus- ja rahoitusalan tehtävät sekä asiakaspalvelu. Merkonomi on toisen asteen hallinnon ja kaupan liiketalouden perustutkinto.

Merikapteenin palkka ja työ

Merikapteenin palkka on keskimäärin karkeasti 6500 euroa kuukaudessa. Palkan määrään voivat vaikuttaa jotkin seikat, kuten usein ammattitaito työssä ja työkokemus. Merikapteenin palkkahaitari on suuri, ja palkka voi sijoittua 4000-8000 euron väliin.

Merikapteenin työ on erittäin vastuullista, sillä hän on vastuussa aluksen johtamisesta, henkilökunnasta ja pääasiassa kaikista asioista ja toimmoista jotka liittyvät operointiin aluksessa ja asioiden toimimiseen moitteetta merellä ja satamissa. Merikapteenin työpaikka voi olla rahtialus, jäänmurtaja, hinaaja tai matkustaja-alus. Vaikka työ on osittain itsenäistä, se vaatii kuitenkin hyviä tiimityöskentelytaitoja ja yhteistyökykyä muun laivan henkilöstön kanssa. Merikapteenin pitää yhteyttä myös muun muassa viranomaisiin.

Medianomin palkka ja työ

Medianomin palkka on keskimääräisesti 2700 euroa / kuukausi. Bruttopalkkaan voivat vaikuttaa tietyt seikat, kuten muun muassa osaaminen työssä, työkokemus sekä myös kunta jossa työskentelee. Medianomin palkka vaihtelee suuresti ja palkkahaitari voi liikkua 2000-4000 euron välillä.

Medianomi toimii viestinnän, kulttuurin, viihdeteollisuuden, kaupan tai median alalla ja voi olla erikoistunut moneen eri tehtävään, kuten esimerkiksi lehtijournalismiin, verkkoviestintään, mainonnan suunnitteluun, radio- ja TV-journalismiin, kulttuurituottamiseen ja moneen eri AV-alan tehtävään. Medianomiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa ja suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi graafinen viestintä, digitaalinen viestintä, journalismi, elokuva- ja tv-ilmaisu sekä audiovisuaalinen media.

Muuttomiehen palkka ja työ

Muuttomiehen palkka on keskimäärin noin 1600-1800 euroa kuukaudessa. Palkan määrään voivat vaikuttaa tietyt tekijät, kuten mm. osaaminen työssä, työvuosien määrä sekä usein myös kaupunki jossa on työssä. Muuttomiehen palkkaan vaikuttaa suuresti työtuntien määrä, sillä työ on usein melko epäsäännöllistä. Jos töitä on paljon, muodostuu palkkakin luonnollisesti suuremmaksi.

Muuttomiehen työ on hyvin fyysistä, ja vaatii myös hyvää kuntoa. Työ voi olla ajoittain myös hyvinkin raskasta, joten työtä tekevät yleensä vain miespuoliset henkilöt. Muuttomiehen työ on pääasiassa tavaroiden ja huonekalujen siirtelyä asunnosta muuttoautoon ja edelleen määränpäässä muuttoautosta toiseen asuntoon. Muuttomies voi myös purkaa ja kuormata esimerkiksi lentokoneiden rahtitavaraa ja lastata, pakata ja siirtää tavaroita varastoissa. Muuttomies toimii yleensä muuttotiimin jäsenenä, sillä usein esimerkiksi siirrettävät huonekalut ovat niin suuria, etä niiden siirtämiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä.

Matkaoppaan palkka ja työ

Matkaoppaan bruttopalkka on keskimäärin 1200-1500 euroa per kuukausi. Palkan suuruuteen saattavat vaikuttaa tietyt asiat, kuten esim. työtehtävien hyvä osaaminen ja työkokemus. Matkaoppaan palkka on usein vaatimaton, mutta se on suhteutettu hintatasoon työskentelymaassa. Alhaisen hintatason maassa matkaopas voi saada jopa jonkin verran alle 1000 euroakin palkkaa / kk.

Matkaoppaan työ vaatii hyvän kielitaidon ja kohdemaan tai alueen tuntemuksen lisäksi myös joustavuutta työaikojen suhteen, sillä matkaoppaalla ei usein ole tiettyä työaikaa vaan hänen tulee olla valmiudessa lähes jatkuvasti, myös iltaisin. Työ on suurelta osin asiakaspalvelutyötä ja lomailijoiden neuvomista lomakohteissa. Työtehtäviä voivat olla muun muassa retkien ja muunlaisen ohjelman vetäminen. Työhön kuuluu myös toimistotyötä matkanjärjestäjän palvelupisteessä. Matkaoppaan työ on liikkuvaa työtä ja se sopii parhaiten perheettömälle ihmiselle.

Markkinointipäällikön palkka ja työ

Markkinointipäällikön bruttopalkka on karkeasti arvioiden 3800 euroa / kk. Palkan määrään voivat vaikuttaa jotkin tekijät, kuten esim. ammattitaito työssä, kokemus työstä sekä usein myös kunta jossa yritys sijaitsee. Markkinointipäällikön palkkahaitari on suuri, joten palkka voi olla paljon suurempikin kuin edellä arvioitu ja päinvastoin.

Markkinointipäällikön tehtävänä yrityksessä on huolehtia markkinoinnin suunnittelu ja toteutus. Työ edellyttää hyvää markkinointiosaamista, oman alan tuntemusta ja johtamistaitoa. Markkinointipäällikön tehtäväkuvaan kuuluvat muun muassa markkinatutkimukset, mainoskampanjat ja asiakassuhteet. Näiden asioiden hoito ja toteutus on usein keskeistä markkinointipäällikön työssä. Työ edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja tiimitaitoja myyntihenkilöstön, tuotepäälliköiden ja yrityksen johdon kanssa.

Maatalouslomittajan palkka ja työ

Maatalouslomittajan palkka on karkean arvion mukaan 2300-2400 euroa kuukaudessa. Bruttopalkkaan voivat vaikuttaa tietyt seikat, kuten mm. ammattitaito ja  työvuosien määrä.

Maatalouslomittaja toimii nimensä mukaisesti lomittajana maaseudulla, eli hän tuuraa maaseutuyrittäjän työtä tämän lomien ja muiden poissaoloaikojen aikana. Maatalouslomittaja työskentelee pääasiassa tuotantoeläinten parissa maaseutuyrityksessä. Työhön kuuluu keskeisinä asioina muun muassa paikkojen ja tilojen puhtaanapito, sekä eläinten ruokinta ja esimerkiksi lehmien lypsäminen. Työ vaatii reipasta otetta ja omatoimisuutta.

Lääkärin palkka ja työ – Sairaalalääkärin ja terveyskeskuslääkärin palkka

Lääkärin palkka on karkean arvion mukaan 6000 euroa / kuukausi. Palkkaan saattavat vaikuttaa eri tekijät, kuten kokemus työstä ja ylitöiden määrä.

Lääkärin työpaikkana on yleensä sairaala tai terveyskeskus, mutta se voi olla myös lääkärin yksityinen oma vastaanotto. Lääkärin tehtävänä on tunnistaa potilaiden sairauksia, ennaötaehkäistä niitä ja päättää hoitotoimenpiteistä ja muun muassa lääkityksestä potilaan hoitamiseksi. Työhön kuuluu myös keskeisinä asioina tarvittaessa potilaan tukeminen hänen elintapojensa muuttamisessa terveellisemmiksi. Lääkärin vastuulinen työ edellyttää laajaa tietämystä ja osaamista lääketieteestä ja sairauksista, varmaa päätöksentekokykyä ja myös kykyä työskennellä kiireessäkin ja paineen alla. Lääkärin työ edellyttää vaativan ja paljon tietoa sisältävän lääkärikoulutuksen. Lääkärin tulee myös pystyä synnyttämään luottamuksellinen ja hyvä suhde potilaisiinsa.

LVI-insinöörin palkka ja työ

LVI-insinöörin bruttopalkka on keskimäärin 3500 euroa kuukaudessa. Palkan määrään saattavat vaikuttaa erilaiset asiat, kuten esim. ammattitaito työssä, työvuosien määrä sekä usein myös kaupunki jossa on työssä.

LVI-insinöörin tehtävänä ovat monipuoliset LVI-alan asiantuntijatehtävät, jotka voivat liittyä keskeisesti esimerkiksi työnjohtoon tai LVI-suunnitteluun. LVI-insinööri voi siis olla erikoistunut tiettyyn osa-alueeseen omalla tehtävänimikkeellään. LVI-insinöörin työpaikkana on usein teollisuus- ja energialaitos tai suunnittelu- ja insinööritoimisto. Ammatti vaatii hyvää LVI-tekniikan tietotaitoa ja myös hyviä organisointi- ja esimiestaitoja.

LVI-asentajan palkka ja työ

LVI-asentajan bruttopalkka on keskimääräisesti 2600 euroa / kuukausi. Palkkaan saattavat vaikuttaa eri seikat, kuten esimerkiksi ammattitaito työssä, työkokemus sekä usein myös paikkakunta jossa työskentelee.

LVI-asentajan alana on talotekniikka, ja työhön kuuluu rakennusten vesi-, ilmastointi- ja lämpölaitteiden asentamista, huoltamista ja korjaamista. LVI-asentajan työnantajana voi olla esimerkiksi kiinteistöhuoltoyritys tai LVI-alan yritys. Työ edellyttää ammattitaitoa LVI-tekniikassa, käsityötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöskentelyyn, sekä taitoa ratkaista erilaisia LVI-järjestelmiin liittyviä ongelmia. LVI-asentajan ei välttämättä tarvitse hallita kaikkia LVI-alan järjestelmiä, vaan hän voi olla erikoistunut vaikkapa vain esimerkiksi ilmastointi-, kaasu-, vesi- tai lämpöjärjestelmiin.